Wij willen jou graag een Fun Beach Day bezorgen.

Om dit samen met jou en alle andere gasten te kunnen realiseren, hebben wij dit reglement en richtlijnen opgesteld.
Met het betreden van ons Fun Beach park ga je akkoord met onderstaande:

Art. 1. TOEPASSELIJKHEID

Bij het kopen van een ticket, e-ticket of een abonnement (hierna tevens aangeduid als ‘entreebewijs’) accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van dit reglement. Bij het kopen van een ticket bij de entree ligt het reglement ter inzage. Bij het kopen van een e-ticket of het afsluiten van een abonnement via internet dient te worden aangevinkt dat u dit reglement gelezen heeft en dat u met de toepasselijkheid hiervan akkoord bent.
Zodra men het terrein of het bedrijf betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door onze medewerkers gegeven aanwijzingen stipt op te volgen. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behouden wij ons het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Art. 2. PARKEREN

Op onze parkeerplaats gelden dezelfde regels als op de openbare weg. Teneinde stagnatie in het verkeer te voorkomen, moeten de aanwijzingen van onze parkeerwachters opgevolgd worden. Mocht je de verkeersregels en/of aanwijzingen niet of slecht opvolgen, dan zijn wij gerechtigd het voertuig op jouw risico en op jouw kosten van de parkeerplaats te verwijderen. Fietsen, brommers, scooters en motoren moeten in de daarvoor bestemde stalling geparkeerd worden.
Voor diefstal uit of vernielingen aan jouw voertuig zijn wij niet aansprakelijk tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die aan de directie of onze parkmedewerkers is toe te rekenen. Dit geldt ook indien schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, explosie of andere buitengewone gebeurtenissen. Wij zijn gerechtigd, ter verhoging van onze controle, parkeerstickers op één van de ruiten van jouw voertuig te plakken. Schade aan jouw voertuig dien je te melden vóór vertrek uit ons park. Voor schade aan jouw voertuig zijn wij niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming van de directie of onze parkmedewerkers.
Houders van een abonnement hebben geen voorrang en geen garantie op een (vaste) parkeerplaats: vol = vol.

Art. 3. VEILIGHEIDSREGELS

Brandweervoorschriften en -aanduidingen dienen te worden opgevolgd. Het is verboden om vuur te maken. Het is verboden lachgasflessen mee te nemen op het terrein. Roken is in de gebouwen en attracties niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. Het bezit en het dragen van wapens of voorwerpen, die gevaar kunnen opleveren is verboden tijdens het bezoek aan ons park. Onze parkmedewerkers zijn bevoegd deze wapens en voorwerpen in beslag te nemen, dan wel de bezitter ervan uit ons park te verwijderen. De aanwijzingen van onze parkmedewerkers dienen, volledig en direct, opgevolgd te worden. Hiermee is je eigen belang en dat van medebezoekers gediend.
Het onnodig maken van lawaai en het luid afspelen van muziekdragers etc. is niet toegestaan. Onze parkmedewerkers zijn in geval van overlast bevoegd geluidsapparatuur tijdelijk in beslag te nemen. Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en ons personeel wordt niet getolereerd. Indien nodig zal de politie worden ingeschakeld. Afval dient in de op ons park aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden. Ons terrein wordt zorgvuldig onderhouden. Indien je toch wordt geconfronteerd met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij een van onze medewerkers. Ook ingeval je zelf schade veroorzaakt, verzoeken wij je dit bij een van onze medewerkers te melden voordat je het terrein verlaat.

Art. 4. DE TOEGANG

Betreding van ons park geschiedt op eigen risico. Ons park mag slechts betreden worden met een geldig toegangsbewijs. Het toegangsbewijs dien je tijdens het verblijf in ons park te bewaren en op verzoek van een parkmedewerker te tonen. Voor heel ons park of gedeelten van ons park kan extra entreegeld worden gevraagd. Ook kunnen delen van ons park of ons hele park op bepaalde dagen worden verhuurd aan derden, waardoor u geen toegang heeft. Fun Beach is in geen geval verplicht om het entreegeld of abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren.
Aan personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen blijken te zijn dan wel handelen c.q. in het bezit zijn van verdovende middelen, of op een andere manier de orde verstoren, kan de toegang geweigerd dan wel ontzegd worden. Dieren (m.u.v. Soho-honden) zijn in ons park niet toegestaan.
Wij houden ons het recht voor om openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. In verband met de veiligheid van onze bezoekers behouden wij ons het recht voor om onze deuren/poorten te sluiten bij te grote bezoekersaantallen.

Art. 5. AANSPRAKELIJKHEID

Fun Beach is niet aansprakelijk voor een ongeval, verlies, diefstal of schade. Fun Beach is slechts aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld dan wel een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de directie of onze parkmedewerkers. Aansprakelijkheid voor overige schade wordt hierdoor uitdrukkelijk uitgesloten. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving. Voor zover wij niet met succes een beroep kunnen doen op genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen, geldt dat wij maximaal aansprakelijk zijn voor het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald aangevuld met het bedrag van ons eigen risico. Wij adviseren u om bij het dragen van kleding rekening te houden met uw veiligheid. Te denken valt hierbij aan het niet dragen van o.a. ringen, kettingen, hoofddoeken en andere ev. losse kleding.

Art. 6. GEBRUIK VAN AQUAPARK, SUPER SLIDE EN VOORZIENINGEN

Voor zover niet anders aangegeven, staan de Aquapark, Super Slide en overige voorzieningen ter beschikking. Daar waar dat vermeld is, dien je voor het gebruik te betalen. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden voorkomen of door de parkmedewerkers worden aangegeven, opgevolgd te worden. Voor een aantal attracties gelden beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld een minimale of maximale lengte of leeftijd. Uit veiligheidsoverwegingen ben je verplicht om jezelf aan deze voorschriften te houden. Mocht je de aanwijzingen/gebruiksregels niet opvolgen, dan zijn onze parkmedewerkers gerechtigd je het gebruik van de attractie of de voorziening te ontzeggen, zonder dat je aanspraak kunt maken op vergoeding. Dit geldt ook als je probeert voor te dringen in de rij van de wachtenden.
Tenten zijn verboden. Tweepersoons windschermen zijn wel toegestaan mits goed vast gezet. Barbecueën is niet toegestaan.
Het gebruiken van eigen etenswaren is toegestaan, met uitzondering van meegenomen alcoholische dranken en glaswerk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
Onze parkmedewerkers zijn bevoegd een attractie of onderdeel van ons park naar eigen inzicht buiten gebruik te stellen/houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van (een deel van) het entreebewijs. Het gebruik van attracties en speeltoestellen geschiedt geheel op eigen risico. Ook zwemmen, voetballen en andere vormen van recreëren geschiedt geheel op eigen risico. Het gedeelte Little Beach, is alleen toegankelijk voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar en hun meerderjarige begeleiders. Roken en muziek zijn hier niet toegestaan.

Art. 7. TOEZICHT

Wij wijzen alle ouders en begeleiders van kinderen en groepen er op, dat zij verantwoordelijk zijn voor diegenen die onder hun leiding ons park bezoeken. Dit betekent dat ouders en begeleiders ook aansprakelijk zijn voor de schade, die door de aan hen toevertrouwden wordt veroorzaakt. Kinderen zonder begeleiding kan de toegang tot ons park worden geweigerd. Er zijn geen badmeesters aanwezig. Voor degene die geen zwemdiploma bezitten, worden zwembandjes dringend aanbevolen. Er zijn zowel zichtbaar als niet-zichtbaar camera’s aanwezig ter bescherming van ieders veiligheid en eigendommen.

Art. 8. SCHADEMELDINGEN

Ons park wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Indien desondanks toch schade wordt berokkend, dan dien je dit onverwijld en voor vertrek te melden. Bij latere melding kun je geen aanspraak maken op een eventuele schadevergoeding. Het kan voorkomen dat je ongewild schade hebt veroorzaakt. Ook in dat geval verzoeken wij je dat aan ons te melden, voordat je ons park verlaat. Indien je situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade kunnen leiden, dan verzoeken wij je ons hierover te informeren.

Art. 9. VERWIJDERING

Onze parkmedewerkers zijn gerechtigd om personen, die zich tegen dit parkreglement verzetten of zich er niet aan houden, van ons park te verwijderen. Een dergelijke verwijdering geeft geen recht op restitutie van de entreeprijs dan wel enige mogelijke schadeloosstelling.

Art. 10. VERHUUR VAN PRODUCTEN

(bijv. waterfietsen, kano’s strandbedden, parasols, e.d.)
Het product mag slechts gebruikt worden overeenkomstig de normale bestemming en moet bij de verhuurder in de staat waarin het product werd ontvangen, worden ingeleverd. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het product of onderdelen daarvan. De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze duidelijk vermeld zijn of ter inzage liggen. De huursom wordt contant vooraf voldaan, tenzij anders is weergegeven.
De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering van het product zoals in het contract vermeld of mondeling is afgesproken. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de geldende (verlengings-) tarieven.
Tussentijdse inlevering van het product doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van huursom bestaat. Het product moet bij op een afgesproken locatie worden ingeleverd uiterlijk op het afgesproken (en eventueel vastgelegde) tijdstip van inlevering. Een eventuele waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige schadevergoeding.

Art. 11. ONLINE TICKETING/ENTREEBEWIJS

Het is alleen mogelijk via internet tickets te kopen, of tegen een hoger tarief bij de dagkassa, mits er nog tickets voor die dag beschikbaar zijn. Deze tickets worden voorzien van een unieke qr-code. De e-tickets zijn na betaling direct te downloaden, waarna de e-tickets digitaal verzonden worden naar het opgegeven e-mailadres. Wij zijn niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of als zijn e-mailaccount niet correct werkt. De koper dient de e-tickets zelf in goede kwaliteit af te drukken en mee te nemen naar de entree van het park, of de e-tickets op zijn mobiel te tonen bij de entree van het park, hier worden de e-tickets wordt gecontroleerd. De bezoeker dient, op een eerste aanvraag, zijn ticket ook op het park tijdens zijn bezoek te kunnen overleggen aan onze medewerkers.
E-tickets geven ook recht op gratis gebruik van de Aquaparken, speeltoestellen en overige attracties. De qr-code op het e-ticket dan wel abonnement dient hiervoor getoond te worden.
Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken. Het e-ticket verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. De barcodes op de e-tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij onleesbare tickets kan de toegang tot het park worden geweigerd.
Op de aankoop van de e-tickets op datum is de wettelijke afkoelingsperiode van het aantal dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing wegens de beperkte geldigheid van de e-tickets. E-tickets zijn niet inwisselbaar voor geld. Tegen een kleine vergoeding kunnen deze wel omgeboekt worden naar een andere datum, zolang de tickets nog niet gebruikt zijn.

Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Indien door technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden is uw e-ticket niet geldig, wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming onzerzijds e-tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken. E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties, behalve als anders is vermeld. Omboeken van e-tickets naar een andere datum is mogelijk zolang het ticket nog niet is gebruikt en mits de nieuw datum in hetzelfde seizoen valt. Indien de geldigheidsdatum van de e-tickets is verlopen bestaat er geen recht op restitutie. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Indien de koper daartoe toestemming verleent, bijvoorbeeld middels het aan- of uitvinken van het verzoek gebruik te mogen maken van zijn / haar persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten.

Art. 12. ABONNEMENTEN

Het is alleen mogelijk via internet een abonnement af te sluiten. Het abonnement wordt voorzien van een unieke barcode. Het abonnement wordt na betaling direct digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Wij zijn niet aansprakelijk indien het door de koper ingevoerde e-mailadres niet correct is en/of als zijn e-mailaccount niet correct werkt. De koper dient het abonnement zelf in goede kwaliteit af te drukken en mee te nemen naar de entree van het park, of het abonnement op zijn mobiel te tonen bij de entree van het park, waar het gecontroleerd zal worden.

Bij de aankoop van het abonnement wordt er toestemming geven voor gezichtsherkenning, welke gebruikt zal worden als herkennings- en identificatiemethode en waarmee men zichtzelf toegang tot het park kan verschaffen. Gaat men niet akkoord met gezichtsherkenning, kan er een abonnement tegen meerprijs worden afgesloten en dient abonnementhouder bij iedere toegang, ter identificatie van het abonnement, zich aan de balie te melden.
Elk abonnement is één jaar geldig vanaf de aankoop datum. De barcode op het abonnement mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij onleesbare barcodes kan de toegang tot het park worden geweigerd. Ter identificatie van een abonnement dient u op ons verzoek een hoofddeksel, zonnebril of andere gezicht bedekkende kleding tijdelijk af te doen. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.

Op de aankoop van het abonnement is de wettelijke afkoelingsperiode van het aantal dagen volgens de ‘Wet Kopen op Afstand’ niet van toepassing aangezien de koper onmiddellijk na het afsluiten van het abonnement recht tot toegang tot het park heeft. Wij behouden ons het recht, zonder opgaaf van reden, een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Indien door technische storingen van welke aard dan ook de betaling niet, niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden is uw e-ticket niet geldig, wij aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
Abonnementen blijven eigendom van ons park. Abonnementspassen mogen niet worden gebruikt door derden, worden verhandeld en/of worden doorverkocht. Ze kunnen worden ingenomen, indien de bezitter zich onbehoorlijk gedraagt of in strijd handelt met dit parkreglement.

Een abonnementhouder heeft altijd recht op toegang tot het park! Echter dient hij zich i.v.m. beperkt aantal plaatsen op Fun Beach wél aan te melden voor zijn komst via ons online boekingssysteem op www.funbeach.nl. Zonder aanmelding is toegang niet mogelijk. Iedere abonnementhouder heeft de mogelijkheid om maximaal 3 bezoekdagen tegelijk te reserveren.  De abonnementhouder kan tot maximaal één dag van tevoren (12.00 uur) zich aanmelden voor bezoek. Heeft hij al 3 bezoekdagen gereserveerd, dan is de volgende reserveer mogelijkheid zodra er een  bezoekdag is verstreken. De bezoekdagen kunnen gereserveerd worden zolang het abonnement geldig is.
Op je gereserveerde bezoekdag krijgt de abonnementhouder om 08.00 uur in de ochtend een herinneringsmail van de aanmelding.
In deze e-mail is tevens een link te vinden, waarmee de abonnementhouder zich kan afmelden voor het bezoek. Dit kan tot uiterlijk 10.00 uur in de ochtend op de dag zelf! Afmeldingen na 10.00 uur kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Uiteraard kan eerder afmelden via het persoonlijk account. Indien de abonnementhouder zich had aangemeld, maar geen gebruik heeft gemaakt van de reservering dan zal deze om 19.00 uur ’s avonds een eerste "no show" via e-mail binnen krijgen. Bij een 2de “no show”, kan er pas weer voor een nieuwe dag aangemeld worden, door eenmalig een entreeticket te voldoen. Na deze betaling wordt het abonnement weer vrij gegeven voor aanmelding.

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming onzerzijds abonnementen voor commerciële doeleinden te gebruiken. Abonnementen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties, behalve als anders is vermeld. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van ons online boekingssysteem en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Indien de koper daartoe toestemming verleent, bijvoorbeeld middels het aan- of uitvinken van het verzoek gebruik te mogen maken van zijn / haar persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens gebruikt worden om de koper op de hoogte te houden van het verlopen van het abonnement of onze nieuwe producten en diensten.

Art. 13. BEELD , GELUID, VERKOOP EN PRIVACY

Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en/of artikelen op de parkeerplaats en in ons park, is zonder schriftelijke toestemming van de parkdirectie niet toegestaan. Het is mogelijk dat tijdens je bezoek aan ons park film- en beeldmateriaal door of namens Fun Beach gemaakt wordt, wat als promotie en/of verkoopmateriaal gebruikt kan worden. Hieraan kunnen géén rechten worden ontleend en tevens maak je geen bezwaar tegen het gebruik van deze beelden. Te allen tijde kunnen er (televisie)opnames in het park plaatsvinden. Als je niet in beeld wenst te komen, mijd dan de locaties waar een filmploeg aan het werk is. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van Fun Beach opnames te maken voor commerciële doeleinden. Filmploegen en fotografen die zich als zodanig bij de ingang melden, kunnen toegang tot het park worden ontzegd.
Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal met daarop het terrein e/o bedrijf is verboden, tenzij Fun Beach vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Indien deze toestemming niet schriftelijk is verleend, geeft men hiermee aan Fun Beach bij voorbaat een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om het zonder toestemming gepubliceerde wederom openbaar te maken en te verveelvoudigen. Indien deze opnames worden gebruikt in een bredere context, zoals een nieuwsbericht, is Fun Beach gerechtigd tevens deze bredere context wederom openbaar te maken en te verveelvoudigen. Degene die de opnames maakt verplicht zich om degene die de bredere context maakt, tijdig van dit recht van Fun Beach op de hoogte te stellen en daarvoor toestemming te verkrijgen. Eventuele aanspraken van de partij die de bredere context heeft gemaakt, zullen door degene die de opnames maakt worden voldaan. De opnemende partij is akkoord met het rechtstreeks tot hem richten van de aanspraken door de partij die de context heeft gemaakt en vrijwaart Fun Beach van iedere aansprakelijkheid hieromtrent.
Fun Beach kan zich verzetten tegen het openbaar maken en verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermde werken door derden die niet de toestemming van Fun Beach bezitten. Het maken van foto’s en films is toegestaan, mits voor privédoeleinden.

Art. 14. OVERMACHT

Indien wij door overmacht niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen bestaat er geen recht op restitutie en/of (schade)vergoeding. Onder overmacht wordt in dit reglement verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, pandemie, onvoldoende waterkwaliteit, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Art. 15. ALGEMEEN

Bezoekers dienen op het terrein gevonden voorwerpen af te geven aan onze medewerkers. In gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, geldt het oordeel van onze parkmedewerkers. De ongeldigheid van enig beding in dit parkreglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet. Wij wensen je Fun Beach Day toe en hopen dat dit parkreglement daar aan zal bijdragen.

Team Fun Beach.

Dit parkreglement is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.